מצא אותנו:
נוהל משרתים במילואים
צור קשר
אני מתעניין בתחום:
מסכים לקבל עדכונים והודעות במייל
שלח
לפרטים נוספים חייגו:
1-800-50-11-50
 
עוד ב: דקנט

נוהל משרתים במילואים

1. כללי
 
נוהל זה עוסק בקביעת כללים לסיוע עבור סטודנטים המשרתים במילואים.
 
2. מטרה
 
קביעת כללים לפיהם יוכל הסטודנט המשרת במילואים להשלים את החומר שהפסיד ולצמצם את הנזק הלימודי שייגרם עקב יציאתו למילואים.
 
3. הגדרות
 
"שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק המילואים, התשס"ח – 2008
"מועד בחינה מיוחד" – בחינה הניתנת במועד נוסף למועד א' ו-ב' של הסמסטר המדובר.
"רכז מילואים" – כהגדרתו בסעיף 4 להלן:
"התאמות" – התאמות לסטודנטים לפי סעיף 7 להלן:
"עבודה" – לרבות תרגיל, עבודה, פרויקט, בוחן, בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודית
אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו למעט עבודה סמינריונית המוגדרת כעבודה סמינריונית.
 
4. רכז מילואים
 
תפקיד רכז המילואים שבדקנט הסטודנטים יהיה כמפורט להלן:
4.1 קביעת התאמות לסטודנטים בחוגים העצמאיים למכללה, לפי כללים אלה, לאחר קבלת בקשה להתאמות לפי סעיף 6 להלן.
4.2 מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במכללה לצורך ביצוע ההתאמות, בהתאם להחלטת המכללה כאמור בס"ק 4.1 לעיל ובהתאם להחלטת אוניברסיטת בר אילן בחוגים שבאחריותה האקדמית.
4.3 סיוע לסטודנט בנוגע לתיאום בין המוסד לבין צבא ההגנה לישראל בקשר לדחיית שירות מילואים או לקיצורו, לרבות מתן סיוע מנהלי בהגשת הבקשה ובטיפולה.
4.4 אחריות בפני הנהלת המכללה ודיווח תקופתי בדבר יישום כללים אלה במכללה.
 
5. אחריות
 
דקן הסטודנטים הוא הגורם האחראי מטעם המכללה לטיפול הכולל בכל מערך הסיוע לסטודנטים ששירתו במילואים.
 
6. בקשה להתאמות
 
6.1 סטודנט שיוצא למילואים ומבקש לקבל התאמות ו/או סיוע כמפורט בכללי הסיוע למשרתים במילואים, יפנה לרכז המילואים שבדקנט הסטודנטים: IlanW@wgalil.ac.il 04-9015285 . הבקשה תוגש, ככל שניתן, לפחות 14 ימים לפני מועד יציאת הסטודנט למילואים. מיד עם שובו משירות המילואים יפנה הסטודנט לרכז המילואים עם האישור המקורי על תקופת השירות (צו הקריאה לא יתקבל כאישור על השירות).
6.2 לאחר בדיקת האישור המקורי ע"י רכז המילואים, יקבל הסטודנט אישור על שירות מילואים (עם חתימה וחותמת הדקן).
6.3 האישור על שירות המילואים ישמש לצורך קבלת ההתאמות כמפורט להלן:
א.מועד בחינה מיוחד: בפנייה לקבלת מועד בחינה מיוחד על הסטודנט לפנות למדור הבחינות עם אישור המילואים שנחתם בדקנט הסטודנטים.
סטודנט הלומד בחוגים העצמאיים (קרימינולוגיה התמחות, לימודי תיאטרון ולימודי שימור) יפנה עם אישור המילואים לרכז/ת החוג.
ב. הגשת עבודה באיחור: בפנייה להגשת עבודה באיחור על הסטודנט להצטייד ב'אישור על שירות המילואים' שקיבל מרכז המילואים שבדקנט ולהציגו למרצה.
ג. הגשת עבודה סמינריונית באיחור: להגשת עבודה סמינריונית באיחור, יפנה הסטודנט, הלומד בחוגים שבאחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן, עם אישור המילואים למדור הבחינות. להגשת עבודה סמינריונית באיחור בחוגים העצמאיים הנזכרים בסעיף 6.3 א' לעיל, יפנה הסטודנט עם אישור המילואים לרכזת החוגים הנ"ל.
חובה על הסטודנט לעדכן מראש את מרצה הקורס/סמינריון/תרגיל וכו' ואת מזכירות החוג על יציאתו הצפויה למילואים!
ג.פרקטיקום: סטודנט שנעדר מפרקטיקום עקב שירות מילואים יפנה ויציג למזכירות החוג את ה'אישור על שירות מילואים' שקיבל מרכז המילואים שבדקנט הסטודנטים. הסטודנט יידרש להשלים את שעות הפרקטיקום לאחר חזרתו ממילואים.
ד.סיוע בהשלמת חומר הלימודים, צילומים, שאילת ספרים מהספרייה וכל שירות אחר כמפורט בסעיפים
7 ו- 8 להלן וכל זאת בהצגת האישור על שירות המילואים שקיבל מרכז המילואים שבדיקאן הסטודנטים.
ה. הודעה מראש על יציאה למילואים : בכל מקרה של היעדרות מהרצאות, סדנאות, הכשרה מעשית, סמינריון, מעבדות, תרגילים, על הסטודנט להודיע מראש למרצה ולמזכירות החוג, על יציאתו הצפויה למילואים.
ו. החלטה בבקשה לקבלת התאמות, תתקבל, ככל שניתן, עד 10 ימים לאחר קבלת הבקשה.
 
7. התאמות
 
7.1 בחינות מיוחדותא. סטודנט שנעדר, עקב שירות מילואים, ממועד בחינה שנקבע, זכאי להיבחן במועד נוסף מיוחד עבור כל מועד בחינה שהפסיד, ללא תשלום נוסף.
ב. סטודנט ששירת 5-7 ימי מילואים במהלך הסמסטר יהא זכאי להיבחן במועד מיוחד, אם נכשל, או לשם שיפור ציון, בכל בחינה שתתקיים במהלך שירות המילואים שלו או בטווח של 14 יום מיום סיום המילואים.
ג. סטודנט ששירת במילואים 8 ימים ומעלה יהא זכאי להיבחן במועד מיוחד, אם נכשל, או לשם שיפור ציון, בכל בחינה שתתקיים במהלך שירות המילואים שלו או בטווח של עד 45 יום מיום סיום המילואים.
ד. סטודנט שערער על ציון מועד א' ובשל שירות המילואים הוקפאה תקופת ערעורו, ועד לקבלת תוצאות הערעור כבר נתקיים מועד ב', יוכל להיבחן במועד מיוחד אם נדחה ערעורו.
המועד המיוחד ייערך אחרי מועד ב' ותוך 3 חודשים מהגשת הבקשה.
למען הסר ספק, בכל מקרה זכאי הסטודנט להיבחן בשני מועדים בלבד.
הנוהל לטיפול בקבלת אישור למועד מיוחד:
סטודנט הלומד בחוג שבאחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן, יפנה את טופס הבקשה למועד מיוחד בצירוף אישור על שירות המילואים למדור בחינות.
סטודנט הלומד בחוגים העצמאיים המוזכרים בסעיף 6.3 א' יפנה את טופס הבקשה לרכז/ת החוג.
הבקשה תוגש רק לאחר מועד ב' ולא יאוחר מחודש לאחר מועד זה (גם אם טרם פורסמו ציוני מועד ב' במועד הגשת הבקשה).
7.2 דחייה בהגשת עבודות, תרגילים ובחנים
לסטודנט ששירת במילואים תינתן אפשרות להגיש באיחור: עבודה, תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט.
הסטודנט יהיה פטור מכל תשלום או קנס בגין הגשה מאוחרת זו. האיחור בהגשה יהיה כדלהלן:
א. סטודנט ששירת 5-7 ימי מילואים יקבל ארכה של 30 יום מיום סיום המילואים.
ב. סטודנט ששירת במילואים 8 ימים ומעלה יקבל ארכה של 45 יום מיום סיום המילואים.
ג. במקרה של חובה אקדמית אחרת שאינה מוגדרת מפורשות בתקנון זה, מוסמך דקן הסטודנטים
לקבוע באופן פרטני את משך הדחייה המאושרת לכל סטודנט להשלמת חובותיו.
כתובת לפנייה: רכז/ת החוג.7.3 אישור ללמוד קורס מתקדם "על תנאי" עד השלמת החובות האקדמיים בקורס המקדמיסטודנט שנבצר ממנו עקב שירות מילואים להשלים חובה אקדמית מכל סוג שהוא בקורס המהווה "דרישה מוקדמת" לקורס מתקדם ממנו לתואר אחר, יוכל להשתתף בקורס המתקדם במעמד "על תנאי" עד להשלמת חובותיו בקורס המקדמי.
כתובת לפנייה: רכז/ת החוג.
7.4 דחייה במילוי חובות במעבדות, עבודה מעשית וסדנאות
סטודנט שנבצר ממנו עקב שירות מילואים להיות נוכח במעבדות, עבודה מעשית, סדנאות וכדומה, יוכל להשלימם בתיאום עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל. אם לדעת המרצה/המחלקה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו בשנה"ל הנוכחית באחריות המחלקה לשבץ את הסטודנט להשלמת חובותיו אלה במועד הקרוב ביותר בו יוצעו.
מובהר בזאת שדחייה זו לא תגרור אחריה כל חיוב שהוא בשכ"ל.
כתובת לפנייה: רכז/ת החוג.
7.5 השלמת חומר לימודים בקורסים פרונטליים, בתרגילים ובמעבדות
בכדי להשלים את חומר הלימודים בקורסים אשר נעדר מהם הסטודנט עקב שירות המילואים, זכאי הסטודנט לסיוע הבא:
א. שעורי עזר/השלמה: סטודנט ששירת במילואים 6 ימים ומעלה בסמסטר יהיה זכאי לשיעור עזר אחד
עבור כל יום מילואים לפי בחירתו. לדוגמא: סטודנט המשרת 8 ימי מילואים זכאי ל – 8 שיעורי עזר, הסטודנט יבחר באילו קורסים הוא רוצה את שיעורי העזר הללו. חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה. מטרת שיעורי העזר להשלים את החומר שהפסיד הסטודנט עקב שירות המילואים.
כתובת לפנייה: היחידה למעורבות חברתית, רכזת לסיוע לימודי :inbalu@wgalil.ac.il טל': 04-9015274
הפנייה לסיוע לימודי מחוייבת בצירוף אישור על שירות מילואים מרכז מילואים שבדקנט הסטודנטים.
ב. השאלת מודם
סטודנט שיוצא למילואים לתקופה של 4 ימים או יותר יוכל לפנות בבקשה לקבל מודם בלשכת דקן הסטודנטים. קבלת המודם הינה תמורת שיק פיקדון בסך 200 ₪ אשר יוחזר לסטודנט עם החזרת המודם. השימוש במודם ללא תשלום וללא הגבלת נפח הגלישה במשך כל תקופת המילואים, עד לסכום של 250 ש"ח. במידה ועלות השימוש תעלה על 250 ש"ח הסטודנט יישא בעלות ההפרש.
המודמים יחולקו בהתאם לזמינות ועד גמר המלאי.
כתובת לפנייה: רכז מילואים.
ג.צילומים
סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל 50 צילומים עבור כל יום לימודים שהפסיד עקב שירות המילואים.
כרטיס הצילום יינתן באגודת הסטודנטים רק עם הצגת אישור מילואים.
כתובת לפנייה: אגודת הסטודנטים aguda@wgalil.ac.il טל' 04-9015113
ד. חומר ביביליוגרפיהסטודנט יהיה זכאי לקבלת החומר הביביליוגרפי וכל חומר לימוד אחר שחולק בקורסים במהלך שירות המילואים שלו.
כתובת לפנייה: רכז/ת החוג ו/או מרצה הקורס.
ה. תקצירי הרצאות
אגודת הסטודנטים תפעל, כמיטב יכולתה, לספק ללא תשלום, לסטודנט ששירת במילואים, תקצירי הרצאות/סיכומי שיעורים בקורסים מרכזיים, שבהם נבצר ממנו להשתתף עקב שירות המילואים.
ההטבה לא מותנית בחברות באגודת הסטודנטים ומיועדת לכלל הסטודנטים.
 
8. העדפות והקלות אקדמיות ומנהליות
 
8.1 הימנעות מפגיעה במרכיב ציון בקורס בגין אי נוכחות ו/או "אי השתתפות בדיונים בכיתה"
היעדרות סטודנט מקורס עקב שירות מילואים לא תהיה עילה מצד המרצה להורדת ציון בקורס, כמו כן אין לשלול מהסטודנט את הזכות להיבחן עקב היעדרות מהרצאות בתקופת שירות מילואים.
8.2 עדיפות בחלון זמן ברישום לקורסים שבהם מספר המשתתפים מוגבל
סטודנט ששירת מעל 14 ימים בשנה יקבל, במידת האפשר, עדיפות בחלון הזמן לרישום לקורסים ברישום אינטרנטי בשנה"ל העוקבת. האישורים על שירות המילואים יוגשו לרכז/ת החוג.
אין באמירה זו התערבות כלשהיא בשיקולי המחלקה בהקצאת הקורסים שלה ולא מובטח שהעדפה זו תסייע בפועל לסטודנט במהלך הרישום.
8.3 הארכת המועד לשינויים בקורסים
סטודנט ששירת במילואים בתקופת השינויים בקורסים, יוכל לערוך שינויים גם לאחר המועד שנקבע לכך, ולא יאוחר משבוע לאחר שובו משירות מילואים.
כתובת לפנייה: רכז/ת החוג.
8.4 עדיפות בהשאלת ספרים שמורים, והארכת מועד השימוש בהם
סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לקבל עדיפות בהשאלת ספרים וספרים "שמורים" בתקופה הסמוכה לחזרתו משירות המילואים, ותינתן לו ארכה נוספת לשימוש בספרים אלו.
כתובת לפנייה: מנהלת הספרייה. 8.5 פטור משכ"ל נוסף
סטודנט ששירת במילואים 14 ימים ומעלה במהלך סמסטר, ובשל כך מתקשה להשלים חובותיו בקורס, רשאי להגיש בקשה למדור בחינות להיבחן עם הנבחנים של הקורס המתקיים בשנה שלאחר מכן.
הסטודנט יוכל, אם ירצה, להשתתף בקורס ולהתרענן בחומר הנלמד.
הסטודנט לא יחוייב בתשלום בגין המועדים הנוספים שיאושרו לו ובגין השתתפותו בקורס כדי להתרענן בחומר הנלמד, ולא יחוייב בתשלומי תקורה, גרירה או כל תשלום נוסף אחר עבור הקורס.
בכל מקרה לא יאושר להיבחן יותר מ – 2 מועדים.
הערה: אם לא קיים קורס זהה לקורס הקודם, והסטודנט נרשם לקורס חילופי, יוכל הסטודנט להגיש בקשה
לוועדת שכ"ל לפטור אותו מתשלום בגין הקורס שהוחלף.
כתובת לפנייה: רכז מילואים.
 
9. הגשת בקשה למלגה גם מעבר למועד שנקבע
 
סטודנט שאיחר בהגשת בקשה למלגה עקב שירות מילואים יהיה רשאי להגיש את הבקשה למלגה תוך שבוע מתום שירות המילואים.
כתובת לפנייה: רכז/ת מלגות בדקנט הסטודנטים.
 
10. הגשת ולת"ם
 
סטודנט שנקרא לשירות מילואים בתקופת לימודיו ובתקופת הבחינות יוכל להגיש בקשה לולת"ם.
טופסי פנייה לולת"ם ניתן לקבל מרכז המילואים בדקנט הסטודנטים.
אם נדרש סיוע והכוונה יוכל הסטודנט לפנות לרכז המילואים.
 
11. סיוע נוסף
 
11.1 קשר מוגבר עם חברי הסגל במחלקה
סטודנט ששירת במילואים יוכל להיפגש עם חברי סגל במחלקה בשעות קבלה גמישות ולתקשר איתם באמצעות דואר אלקטרוני.
כתובת לפנייה: רכז/ת החוג.
11.2 התחשבות במתן ארכה למילוי החובות באנגלית כשפה זרה
סטודנט ששירת במילואים ולא עמד בדרישה לסיום לימודיו באנגלית כשפה זרה במועד, יוכל לפנות בבקשה להארכת המועד.
כתובת לפנייה: רכז/ת החוג.
 
12. נקודות זכות אקדמיות
 
במידה והמכללה מכירה או תכיר במעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית בקהילה כמזכה בנקודות זכות אקדמיות, תכיר המכללה גם בשירות מילואים כפעילות המזכה בעד 2 נקודות זכות אקדמיות, לפי כללים שתקבע.
 
© 2016 המכללה האקדמית גליל מערבי   |  
  |  
  |